Lamiaceae

Phlomis samia Samos Brandkraut 2.jpg

Phlomis samia Samos Brandkraut 2.jpg